burpeesrun

II Burpees Run

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

TRASA BIEGU

https://www.facebook.com/burpeesrun/photos/a.708579539253755.1073741828.708041209307588/727690230676019/?type=3&theater

 

STRONA BIEGU

https://www.facebook.com/burpeesrun/


Stowarzyszenie Sportowe „Drużyna Wilka” ul. Żurawskiego 21/30 10-696 Olsztyn

poczta email:  DruzynaWilka@wp.pl

https://www.facebook.com/burpeesrun/

Oficjalny Fanpage Biegu 

https://www.facebook.com/Olsztyn12tri/ 

Oficjalny Fanpage Organizatora 

 

Osoby do kontaku

Marta Barcewicz - Prezes

telefon: 791566004

Marta Wilczek

telefon

Magdalena Burrand

telefon:

Piotr Wojciechowski

telefon:

Paweł Zabielski

telefon 604555624


Witamy głowne cele naszego wydarzenia to:

Zbiórka funduszy na Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie 

Integracja różnych środowisk sportowych z terenu Warmii i Mazur

Rekreacja ruchowa, jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.

Dobra zabawa 

 

Jesteś zainteresowany naszym stowarzyszeniem?, Masz pomysł na współpracę?, Chcesz nas wesprzeć w organizacji, jesteśmy zainteresowani każdym pomysłem, zachęcamy do kontaktu  

SS Drużyna Wilka 


Wyniki

Aktualności

1

19-08-2016 :: Regulamin II Burpees Run

                                             

REGULAMIN

„II Burpees Run”

I. Cel
 

Wsparcie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie z szczególnym uwzględnieniem zwierząt po amputacjach i deformacjach kończyn.

 Integracja różnych środowisk sportowych z terenu Warmii i Mazur

Rekreacji ruchowej, jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.

 

II. Organizator
 

Nieformalna grupa sportowa „Drużyna Wilka”

Ul. Żurawskiego 21/30

10-696 Olsztyn

 

Współorganizator:

 

Marta Barcewicz

Wawrzyny 156

11-200 Bartoszyce

NIP: 739-30-33-097

 

 III. Termin i miejsce
 

08.10.2016 r. (sobota )

 Start i meta – teren Jeziora Długiego w Olsztynie przy ulicy Leśnej 1.

START BIEGU :Bieg „Żabki” dla dzieci:

Kijanki (do 5 lat) – ok. 10.20

Ropuszki (6-9lat) – ok. 10. 20

Rzekotki (10-13lat) – ok. 10.40

Kumaki (14-16lat) – ok. 10.40

 grupa „rozsądna”

Mężczyźni ok. godziny 11.00

Kobiety ok. godziny 11.20;

grupa „dzikusów"

Mężczyźni ok. godz. 12:00

Kobiety ok. 12.20

 

Zakończenie i rozdanie nagród około 13.30.

Biuro zawodów :

Otwarcie o godzinie 9:00.

Znajdować się będzie na placu wydzielonym przez organizatorów na terenie Jeziora Długiego, przy ulicy Leśna 1 w Olsztynie.

IV. Trasa biegu

Trasa płaska, 1 pętla ścieżką dokoła Jeziora Długiego w Olsztynie (ok. 4,2 km), co około 500 metrów będzie do wykonania zadanie:

grupa rozsądna

na stacjach 1;3;5;7: 10 burpees

na stacjach 2;4;6;8: 10 przysiadów

grupa dzikusów 30 burpees na każdej stacji

 

2. Limit czasu dla każdej konkurencji: 1 godzina.

 

V. Klasyfikacja
 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (1-3) w dwóch kategoriach ( rozsądna i dzikusów).

Klasyfikacja najlepszej siłowni:

warunki klasyfikacji podane w oddzielnym dokumencie.

Klasyfikacja największej liczby burpees wykonanej przez grupę sportową:

warunki klasyfikacji podane w oddzielnym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

VI. Pomiar czasu
 

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).

 Klasyfikacja będzie rozstrzygnięta na podstawie kolejności wbiegnięcia na metę.

 Warunkiem uczestnictwa w biegu oraz klasyfikacji w komunikacie końcowym jest posiadanie numeru startowego, w widocznym miejscu przez cały czas trwania biegu.

VII. Nagrody i świadczenia dla zawodników

Dla każdego z uczestników biegu przewidziano pakiet startowy  zawierający:

numer startowy wraz z agrafkami,

posiłek regeneracyjny,

pamiątkowy medal,

wodę

dodatkowe w zależności od hojności pozyskanych sponsorów

Dla miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach dzieci oraz dorosłych przewidziano medale oraz nagrody w zależności od hojności sponsorów.

Upominki dla każdego startującego dziecka.

Organizator przewiduje dodatkowe konkursy z nagrodami dla uczestników imprezy w zależności od hojności sponsorów.

Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób zapisujących się w dniach 07-08.10.2016r.

 Opłata startowa z imprezy będzie przekazana dla Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie z szczególnym uwzględnieniem zwierząt po amputacji i deformacji kończyn.

 

VIII. Zgłoszenia do biegu
 

Organizator ustala limit startujących, który wynosi 300 zgłoszonych i opłaconych zawodników. Limit uczestników może zostać przez organizatora zmieniony.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie od dnia 15.08 b.r. do 05.10 b.r. lub do wyczerpania limitu , na stronie: http://burpeesrun.chiptiming.pl/registeru.php

Po tym terminie zgłoszenie i opłata gotówkową będą przyjmowane w dniu:.

08.10.2016r w godzinach otwarcia Biura Zawodów

Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego osób dokonujących zgłoszenia elektronicznego nastąpi po wpłynięciu opłaty startowej.

 

IX. Opłaty
 

Opłatę startową można uiścić w formie przelewu elektronicznego na konto:

 

19 2490 0005 0000 4000 8875 5475

Marta Barcewicz

Alior Bank s.a

 

tytuł przelewu:

darowizna na działania statutowe, imię i nazwisko wpłacającego

Każdy dorosły uczestnik BURPEES RUN ponosi koszty opłaty startowej.Opłata wpisowa wynosi:

przelewem do dnia  15 września 2016 r. - 25 zł;

przelewem do 05.10.2016r – 30zł

gotówką w dniu 08.10.2016 r. w biurze zawodów - 40 zł.

 

Zawodnik dokonuje opłaty startowej po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie zawodów na stronie: http://burpeesrun.chiptiming.pl/registeru.php

 Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 08.10.2016 od godziny 9:00

Z opłaty startowej zwolnione są dzieci i młodzież startujący w „Biegu Żabki”.

 

X. Uczestnictwo

W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

Każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów  z dokumentem tożsamości w celu weryfikacji 

Do startu w konkurencjach głównych dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 16 lat i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w biegu.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

 Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgodę potwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym w biurze zawodów.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 Organizator nie przewiduje startu zawodników na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.

 Organizator nie przewiduje przebywania na trasie biegu osób z rowerami, wózkami oraz innymi pojazdami mogącymi stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników

 Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

 

XI  W RAMACH OPŁATY STARTOWEJ ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 

zabezpieczoną przez wolontariuszy,

oznakowaną trasę biegu,

zabezpieczenie medyczne na trasie biegu i na mecie,

wodę na mecie biegu,

posiłek regeneracyjny,

numery startowe z agrafkami,

możliwość skorzystania z parkingu w pobliżu startu,

depozyt odzieży.

 

DOCHÓD Z POBRANEJ OPŁATY STARTOWEJ W CAŁOŚCI BĘDZIE PRZEKAZANY NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE.

XII Postanowienia końcowe

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z udziałem w biegu z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności poprzez przesyłanie informacji o promocjach, usługach i ofertach, przez Nieformalną Grupę Sportową „Drużyna Wilka” ul. Żurawskiego 21/30 10-696 Olsztyn

 

 

2

19-08-2016 :: Klasyfikacja największej liczby burpees wykonanej przez grupę sportową

 

Drużynę zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora.

Do drużyny może zostać zgłoszona dowolna ilość zawodników.

W klasyfikacji będą brane pod uwagę wszystkie osoby z danej drużyny uczestniczące w zawodach.

Punkty będą przyznawane dla wszystkich uczestników danej grupy sportowej,którzy ukończyli bieg.

Zawodnik, który ukończy cały dystans w kategorii rozsądnej będzie miał zaliczone 80 burpees;

Zawodnik, który ukończy cały dystans w kategorii zaawansowanej będzie miał zaliczone 240 burpees;

Wygra ta drużyna, która zgromadzi największa liczbę burpees.

Drużynę do rywalizacji zgłasza mailowo (na adres: druzynawilka@wp.pl, wpisując w tytule wiadomości: "Klasyfikacja największej liczby burpees ") kapitan w terminie do 20 września, po zaakceptowaniu drużyny przez moderatora zgłoszeni zawodnicy zostaną do niej przydzieleni.

Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny:

pilnuje składu drużyny,

decyduje o przynależności do drużyny,

kontaktuje się z organizatorem w sprawach drużyny;

warunkiem sklasyfikowania zawodnika jako członka drużyny jest wpisanie podczas zgłoszenia tej samej nazwy drużyny do której przynależy.

3

19-08-2016 :: Klasyfikacja grup sportowych

Klasyfikacja najlepszej grupy sportowej:

 

Drużyną zgłoszoną do tej klasyfikacji zespołowej mogą być osoby reprezentujące grupy sportowe.

Do drużyny może zostać zgłoszona dowolna ilość zawodników, do klasyfikacji końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki 4 najlepszych z nich, kolejni czterej zawodnicy utworzą kolejny skład (np. Siłownia Burpees II), itd.

Punkty będą przyznawane w zależności od zajmowanych miejsc, wg następującej punktacji: 1 miejsce – 1pkt, 2m-2pkt, 3m-3pkt, …., 44m-44pkt, …, itd.

Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności decyduje wyższe miejsce ostatniego zawodnika w zespole, a gdy to nie daje rozstrzygnięcia to kolejno wyższe miejsce w kategorii zawansowanej, a następnie rozsądnej.

Zwycięzcą zostanie ta drużyna, która uzyska najmniejszą liczbę punktów.

Drużynę do rywalizacji zgłasza mailowo (na adres: druzynawilka@wp.pl, wpisując w tytule wiadomości: "Klasyfikacja grup sportowych") kapitan w terminie do 20 września, po zaakceptowaniu drużyny przez moderatora zgłoszeni zawodnicy zostaną do niej przydzieleni.

Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny:

pilnuje składu drużyny,

decyduje o przynależności do drużyny,

kontaktuje się z organizatorem w sprawach drużyny;

warunkiem sklasyfikowania zawodnika jako członka drużyny jest wpisanie podczas zgłoszenia tej samej nazwy drużyny do której przynależy.